ZINKOROT 25MG TBL NOB 50

EAN: 4030674015655

Kód SÚKL: 0172754

Léčivý přípravek

Zinkorot je léčivý přípravek obsahující jako léčivou látku zinek, což je stopový prvek potřebný pro biologické procesy v lidském těle. Zinkorot se užívá při stavech spojených s nedostatkem zinku, a to v případech, kdy jeho p Celý popis produktu

218 Kč

198 Kč bez DPH

skladem

Při nákupu nad 1500 Kč DOPRAVA ZDARMA

Popis produktu
Popis

Zinkorot je léčivý přípravek obsahující jako léčivou látku zinek, což je stopový prvek potřebný pro biologické procesy v lidském těle.
Zinkorot se užívá při stavech spojených s nedostatkem zinku, a to v případech, kdy jeho přísun potravou dostatečně nepokrývá zvýšenou potřebu organismu na příjem zinku, např. při:
- stavech nachlazení
- zvýšené vnímavosti k infekcím
- zhoršeném/prodlouženém hojení ran

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zinkorot užívat
Neužívejte přípravek Zinkorot
jestliže jste alergický(á) na zinek nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Zinkorot se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Zinek může ovlivňovat vstřebávání mědi. Pokud užíváte přípravek Zinkorot déle než 14 dnů (viz bod 3), lékař může vyžadovat pravidelné sledování hladiny mědi v krvi.

Děti
Přípravek Zinkorot není určen pro děti mladší 12 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Zinkorot
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Chelatační látky (používané k odstraňování těžkých kovů z organismu) jako je D-penicilamin, dimerkaptopropan sulfonová kyselina (DMPS), dimerkaptosukcinová kyselina (DMSA) a etylendiamintetraoctová kyselina (EDTA), mohou snižovat vstřebávání zinku nebo zvyšovat jeho vylučování z organismu.

Současný příjem solí železa, mědi a vápníku může snižovat vstřebávání zinku. Vstřebávání zinku se snižuje po podání antacid (léky, které neutralizují kyselost žaludku).

Vysoké dávky zinku mohou snižovat vstřebávání mědi a železa.

Zinek snižuje vstřebávání tetracyklinů, ofloxacinu a jiných fluorochinolonových antibiotik (např. norfloxacin, ciprofloxacin). Z tohoto důvodu je třeba zachovat interval alespoň 3 hodiny mezi užitím zinku a uvedených léků.

Přípravek Zinkorot s jídlem a pitím
Potrava s vysokým obsahem fytinů (např. cereální produkty, luštěniny, oříšky) snižuje vstřebávání zinku. Káva může narušovat vstřebávání zinku.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

O užívání přípravku Zinkorot během těhotenství a v období kojení musí rozhodnout lékař.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nejsou k dispozici žádné studie o vlivu přípravku Zinkorot na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Ovlivnění se nepředpokládá.

Přípravek Zinkorot obsahuje sodík.
Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

Jak se přípravek Zinkorot užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Zinkorot se užívá perorálně (ústy), nalačno, a s dostatečným množstvím tekutiny (sklenicí vody). Každou tabletu je možné rozdělit na dvě stejné poloviny.

Doporučené dávkování
Dospělí a dospívající (12 – 17 let): doporučená dávka je 1 – 2 tablety přípravku Zinkorot (odpovídá 25 – 50 mg zinku) denně. Tablety je možné rozdělit tak, aby se užívala ½ tablety maximálně 4krát denně.

Délka léčby
Stavy nachlazení
Délka léčby je 5 – 10 dnů (maximálně 14 dnů). Neužívejte Zinkorot déle než 14 dnů a nepřekračujte doporučené dávkování. Pokud potřebujete přípravek Zinkorot užívat déle než 14 dnů, je nutné kontaktovat lékaře.

Ostatní stavy spojené s nedostatkem zinku
U ostatních stavů spojených s nedostatkem zinku o délce léčby rozhoduje lékař.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Zinkorot, než jste měl(a)
Při užívání vysokých dávek se může vyskytnout např. bolest břicha, nevolnost a zvracení, může se projevit nedostatek mědi. Při podezření na předávkování nebo při náhodném požití dítětem vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Zinkorot
Pokud jste zapomněl(a) užít dávku, užijte ji, co nejdříve si vzpomenete, pokud již není čas na užití další dávky. Pokud k tomu dojde, neužívejte zapomenutou dávku, ale užijte svou obvyklou dávku ve správný čas. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a)
vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka

Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.


Přestaňte užívat přípravek Zinkorot a okamžitě vyhledejte lékaře, pokud se u Vás vyskytnou jakékoliv z následujících potíží:

obtížné dýchání
stažení hrdla
otok rtů, jazyka nebo tváře
vznik vyrážky nebo kopřivky
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10000 osob):
Na začátku léčby mohou soli zinku způsobovat bolest břicha, nevolnost, trávicí obtíže a průjem. Tyto potíže jsou častější v případě, že se zinek užívá nalačno. Pokud se tyto potíže vyskytnou, může se přípravek výjimečně užít s jídlem, s výjimkou potravin s vysokým obsahem fytinů (viz bod 2). Příznaky rychle ustupují, pokud lék přestanete užívat.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Zinkorot uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do“ nebo blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dniuvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace
Co přípravek Zinkorot obsahuje
Léčivou látkou je zincum.Jedna tableta obsahuje zincum 25 mg (jako zinci orotas dihydricus 157,36 mg).


Pomocnými látkami jsou:
Koloidní bezvodý oxid křemičitý, mikrokrystalická celulosa, povidon K30, sodná sůl kroskarmelosy, mastek, magnesium-stearát.

Jak přípravek Zinkorot vypadá a co obsahuje toto balení
Bílá plochá tableta se zkosenými hranami a půlicí rýhou na jedné straně.
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.
Tablety jsou baleny v blistrech.
Balení po 20, 50 nebo 100 tabletách.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci


WÖRWAG Pharma GmbH & Co. KG
Calwer Str. 7
71034 Böblingen
Německo

Výrobce
Mauermann Arzneimittel KG
Heinrich-Knote-Str. 2
82343 Pöcking
Německo

Obdobné produkty

Akce
-9%
IBALGIN 400 400MG TBL FLM 48

IBALGIN 400 400MG TBL FLM 48

Léčivý přípravek
83 Kč
75 Kč

skladem

Přípravek Ibalgin 400 obsahuje léčivou látku ibuprofen, která patří do skupiny tzv. nesteroidních protizánětlivých léčiv. Zabraňuje tvorbě tkáňových působků, tzv. prostaglandinů, které jsou odpovědné za vznik bolesti a zánětu a uvolňují se v místě poškození tkáně.

Akce
-7%
BRUFEN RAPID 400MG TBL FLM 24 I

BRUFEN RAPID 400MG TBL FLM 24 I

Léčivý přípravek
107 Kč
99 Kč

skladem

Brufen rapid se používá při bolestech hlavy, migrénách, bolestech zubů, menstruačních bolestí a nachlazení.

Akce
-12%
Ibalgin Rapidcaps 200mg cps.mol.24

Ibalgin Rapidcaps 200mg cps.mol.24

Léčivý přípravek
70 Kč
61 Kč

skladem

Léčivý přípravek Ibalgin Rapidcaps 200 se používá k úlevě od bolesti hlavy (včetně migrény), zubů, zad, menstruační bolesti, bolesti svalů, neuralgie (bolest nervů) a ke zmírnění horečky provázející chřipku a záněty horních cest dýchacích. Vhodný pro dospělé, dospívající a děti od 6 let věku s tělesnou hmotností větší než 20 kg.

Akce
-13%
Ibumax 400mg por.tbl.flm.30x400mg

Ibumax 400mg por.tbl.flm.30x400mg

Léčivý přípravek
53 Kč
46 Kč

skladem

Léčivý přípravek Ibumax zmírňuje bolest a zánět různého původu, zvláště při postižení svalů a kloubů, rovněž tlumí horečku, která provází například nemoci z nachlazení. Přípravek Ibumax mohou užívat dospělí a děti od 6 let.

Akce
-11%
Anginal tablety se šalvějí+lékořicí tbl.16

Anginal tablety se šalvějí+lékořicí tbl.16

Potravinový doplněk
70 Kč
62 Kč

14 dnů

Anginal® tablety se šalvějí a lékořicí se používají při zánětech v ústech a hrtanu, při nachlazení, podporují uvolňování hlenu, přinášejí účinnou pomoc při bolestech v krku.

Akce
COLDREX 500MG/25MG/5MG/20MG/30MG TBL NOB 24

COLDREX 500MG/25MG/5MG/20MG/30MG TBL NOB 24

Léčivý přípravek
127 Kč

skladem

Léčivý přípravek Coldrex ulevuje od nepříjemných příznaků chřipky, silného nachlazení a jiných horečnatých onemocnění. Odstraňuje bolest hlavy, svalů a kloubů, bolest v krku, uvolňuje ucpaný nos i vedlejší nosní dutiny a snižuje horečku. Vhodný pro dospělé a dospívající od 12 let.

Aktuality

Síť lékáren

Hlučín (Lékárna u Hradeb)

www.lekarnauhradeb.cz

Hlučín (Lékárna Rovniny)

www.lekarna-rovniny.cz

Rýmařov (Lékárna Avion)

www.lekarna-avion.cz

Vrbno pod Pradědem (Lékárna Magnus)

www.lekarna-magnus.cz