Zodac 10mg tbl.flm.40

EAN: 8594739244153

Kód SÚKL: 0243466

Novinka

Léčivý přípravek. Čtěte pečlivě příbalový leták.

 Příbalová informace: informace pro uživatele Zodac 10mg potahované tablety cetirizini dihydrochloridum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás d Celý popis produktu

140 Kč

127 Kč bez DPH

skladem

Při nákupu nad 1500 Kč DOPRAVA ZDARMA

Popis produktu
Popis

 Příbalová informace: informace pro uživatele
Zodac 10mg potahované tablety
cetirizini dihydrochloridum
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Zodac a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zodac užívat
3. Jak se přípravek Zodac užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Zodac uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. Co je přípravek Zodac a k čemu se používá
Léčivou látkou přípravku Zodac je cetirizin-dihydrochlorid. Zodac je přípravek proti alergiím.
Přípravek Zodac se u dospělých, dospívajících a u dětí od 6 let věku užívá ke:
- zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy,
- zmírnění příznaků dlouhodobé kopřivky nejasného původu (chronické idiopatické urtikárie).
Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zodac užívat
Neužívejte přípravek Zodac
- jestliže jste alergický(á) na cetirizin-dihydrochlorid, na hydroxyzin nebo na látky odvozené od
piperazinu (blízce příbuzné léčivé látky jiných přípravků), nebo na kteroukoli další složku
tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
- jestliže trpíte závažnou poruchou funkce ledvin (závažným selháním ledvin s hodnotou
clearance kreatininu nižší než 10 ml/min.; jedná se např. o pacienty na dialýze).
Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Zodac se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud:
- máte poruchu funkce ledvin, je třeba užívat nižší dávky (viz bod 3). Dávkování musí vždy určit
lékař podle závažnosti poruchy funkce ledvin,
- máte problémy s močením (při potížích s míchou, prostatou nebo s močovým měchýřem). Tento
lék může zvyšovat riziko zadržování moči,
- máte epilepsii nebo je u Vás vyšší riziko vzniku křečí.
2/5
Mezi alkoholem (při hladině 0,5 g/l v krvi, což odpovídá jedné skleničce vína) a cetirizindihydrochloridem užívaným v doporučených dávkách nebyly pozorovány žádné klinicky významné
interakce (vzájemné působení). O bezpečnosti při užívání vyšších dávek cetirizin-dihydrochloridu
současně s alkoholem však nejsou dostupné údaje. Proto se, stejně jako u všech ostatních
antihistaminik, doporučuje opatrnost při současném požívání alkoholu během léčby přípravkem
Zodac.
Jestliže je u Vás plánováno provedení testu na alergie, zeptejte se svého lékaře, zda máte přestat užívat
přípravek Zodac několik dní před testem. Tento lék může ovlivnit výsledky Vašeho testu na alergie.
Děti
Podávání potahovaných tablet se nedoporučuje u dětí mladších 6 let, protože tato léková forma
neumožňuje vhodně upravit dávku.
Další léčivé přípravky a přípravek Zodac
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Přípravek Zodac s jídlem a pitím
Jídlo neovlivňuje vstřebávání cetirizinu.
Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Přípravek Zodac nemá být podáván těhotným ženám. Náhodné užití léku by nemělo vyvolat žádné
škodlivé účinky na plod. Nicméně lék užívejte, jen pokud je to nezbytně nutné a po poradě s lékařem.
Cetirizin-dihydrochlorid se vylučuje do mateřského mléka. Proto byste bez porady s lékařem neměla
přípravek Zodac užívat v období kojení.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Klinické studie neprokázaly zhoršení pozornosti, bdělosti a schopnosti řídit motorové vozidlo
při užívání přípravku Zodac v doporučených dávkách.
Jestliže se chystáte řídit motorové vozidlo, provozovat potenciálně nebezpečné činnosti nebo
obsluhovat stroje, sledujte pozorně svoji reakci na lék. Pokud jste citlivý pacient, můžete při
současném užívání jiných léků tlumících centrální nervový systém pozorovat výraznější snížení
pozornosti a schopnosti reakce. Nepřekračujte doporučenou dávku přípravku.
Přípravek Zodac obsahuje monohydrát laktosy
Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento
léčivý přípravek užívat.
3. Jak se přípravek Zodac užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Jak a kdy budete užívat přípravek Zodac
Tablety je třeba spolknout a zapít sklenicí vody.
Doporučená dávka přípravku Zodac je:
pro dospělé a dospívající starší 12 let: 10 mg (1 tableta) jednou denně.
3/5
pro děti ve věku od 6 do 12 let: 5 mg (1/2 tablety) dvakrát denně.
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.
Pacienti s poruchou funkce ledvin
Pacientům se středně závažnou poruchou funkce ledvin se doporučuje užívat 5 mg jednou denně.
Pokud trpíte závažným onemocněním ledvin, poraďte se se svým lékařem, který Vám může upravit
dávkování. Pokud Vaše dítě trpí onemocněním ledvin, poraďte se se svým lékařem, který může
upravit dávkování podle potřeb Vašeho dítěte.
Pokud vnímáte účinek přípravku Zodac jako příliš slabý nebo příliš silný, poraďte se se svým lékařem.
Délka léčby
Délka léčby závisí na typu, průběhu a délce trvání Vašich potíží. Prosím požádejte o radu svého
lékárníka.
Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Zodac, než jste měl(a)
Pokud se domníváte, že jste užil(a) vyšší dávku přípravku Zodac, než jste měl(a), informujte svého
lékaře, který rozhodne v případě potřeby o dalších opatřeních.
V případě předávkování se níže uvedené nežádoucí účinky mohou vyskytnout se zvýšenou intenzitou.
Byly hlášeny následující nežádoucí účinky: zmatenost, průjem, závratě, únava, bolest hlavy,
malátnost, rozšíření zornic, svědění, nervozita, sedace (útlum), ospalost, strnulost/ztuhlost, abnormálně
zrychlený tep, třes a zadržování moči.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Zodac
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Zodac
Pokud přestanete přípravek Zodac užívat, může se vzácně vrátit, nebo i nově objevit, pruritus (intenzivní
svědění) a/nebo kopřivka.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Následující nežádoucí účinky jsou vzácné nebo velmi vzácné, ale pokud se u Vás vyskytnou,
musíte přestat užívat přípravek Zodac a ihned se poradit s lékařem:
- alergické reakce, včetně těžkých reakcí a angioedému (závažná alergická reakce, která
způsobuje otok obličeje a hrdla).
Tyto reakce se mohou objevit brzy po prvním užití léku nebo se mohou rozvinout později.
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)
- ospalost
- závrať, bolest hlavy
- zánět hltanu, rýma (u dětí)
- průjem, nevolnost, sucho v ústech
- únava
4/5
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)
- rozrušení (neklid)
- parestezie (zvláštní pocity na kůži – „mravenčení“)
- bolesti břicha
- pruritus (svědění kůže), vyrážka
- astenie (nadměrná únava), malátnost
Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů)
- přecitlivělost (alergická reakce)
- deprese, halucinace, agrese, zmatenost, nespavost
- křeče
- tachykardie (zrychlená srdeční frekvence)
- abnormální funkce jater
- kopřivka
- otok
- zvýšení tělesné hmotnosti
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů)
- trombocytopenie (snížený počet krevních destiček)
- tiky (mimovolní záškuby)
- mdloby, dyskineze (mimovolní pohyby), dystonie (abnormální prodloužené svalové stahy), třes,
dysgeuzie (změněná chuť)
- rozmazané vidění, porucha akomodace (zaostřování zraku), okulogyrie (mimovolní pohyby oční
bulvy)
- anafylaktický šok (těžká alergická reakce)
- angioedém (závažná alergická reakce, která způsobuje otok obličeje a hrdla), fixní lékový
exantém (lokalizovaný kožní výsev)
- abnormální vylučování moči (pomočování, bolest a/nebo obtíže při močení)
Frekvence nežádoucích účinků není známa (z dostupných údajů nelze určit)
- zvýšená chuť k jídlu
- sebevražedné myšlenky (opakující se myšlenky na sebevraždu nebo posedlost sebevraždou),
noční můry
- amnézie (ztráta paměti), porucha paměti
- vertigo (závrať, pocit otáčení nebo pohybu)
- zadržování moči (neschopnost zcela vyprázdnit močový měchýř)
- pruritus (intenzivní svědění) a/nebo kopřivka po přerušení léčby
- bolest kloubů
- vyrážka s puchýřky, které obsahují hnis
- hepatitida (zánět jater).
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli jiných nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.

Obdobné produkty

Kostivalová mast 50ml Dr.Popov

Kostivalová mast 50ml Dr.Popov

Kosmetika
85 Kč

skladem

Mast pro sportovce a těžce pracující.

Akce
-18%
Barnys MSM Sioux 600g

Barnys MSM Sioux 600g

Doplněk stravy
702 Kč
569 Kč

skladem

Akce
-9%
Dolgit crm.1x50g/2.5g

Dolgit crm.1x50g/2.5g

Kosmetika
98 Kč
89 Kč

skladem

Dolgit krém je účinný v místní léčbě revmatických i nerevmatických bolestí pohybového systému.

Akce
-2%
TEREZIA Klouby fit cps.60

TEREZIA Klouby fit cps.60

Doplněk stravy
296 Kč
289 Kč

skladem

Vhodný pro pro seniory, aktivní sportovce a všechny, kteří si chtějí udržet svoje kosti a klouby fit.

Colafit 120 kostiček

Colafit 120 kostiček

Doplněk stravy
765 Kč

skladem

Kolagen je základní stavební hmota pojivových tkání, ale z potravy si ji tělo získává velmi obtížně. Colafit obsahuje krystalický kolagen 99,9 čistoty.

Aktuality

Síť lékáren

Hlučín (Lékárna u Hradeb)

www.lekarnauhradeb.cz

Hlučín (Lékárna Rovniny)

www.lekarna-rovniny.cz

Rýmařov (Lékárna Avion)

www.lekarna-avion.cz

Vrbno pod Pradědem (Lékárna Magnus)

www.lekarna-magnus.cz